Kompleksowa obsługa gabinetu

Oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie prowadzenia gabinetu - od projektu, aż do wyposażenia i serwisowania.

Sprawdź naszą ofertę!
Kompleksowa obsługa gabinetu

Serwis sprzętu

Prowadzimy profesjonalny serwis sprzętu stomatologicznego oraz medycznego.

Zaufaj doświadczeniu!
Serwis sprzętu

Sprzedaż sprzętu

Oferujemy sprzęt najlepszej jakości od renomowanych producentów.

Wybierz sprzęt do gabinetu!
Sprzedaż sprzętu

Wsparcie analityczne i finansowe

Zapewniamy wsparcie analityczne, techniczne oraz finansowe - pomożemy Ci wybrać najlepszą ofertę dla Twojego gabinetu.

Rozpocznij współpracę!
Wsparcie analityczne i finansowe

Najlepszy serwis i dystrybutor sprzętu stomatologicznego, medycznego oraz kosmetycznego. Zaufaj doświadczeniu i wybierz MedicoMAX!

Szu­kasz pro­fe­sjo­nal­nego ser­wisu sprzętu sto­ma­to­lo­gicz­nego? Zależy Ci na szyb­ko­ści dzia­ła­nia i kom­plek­so­wej obsłu­dze? A może potrze­bu­jesz pomocy w kwe­stii wyboru sprzętu i wyko­na­nia pro­jektu Two­jego wyma­rzo­nego gabi­netu? Sprawdź Medi­co­MAX – pomo­żemy Ci osią­gnąć wyzna­czone cele i prze­pro­wa­dzimy przez wszyst­kie zawi­ło­ści tech­niczne!

Spe­cja­li­zu­jemy się w sprze­daży oraz ser­wi­sie sprzętu sto­ma­to­lo­gicz­nego, medycz­nego i kosme­tycz­nego. Ofe­ru­jemy kom­plek­sowe i ela­styczne roz­wią­za­nia dla Two­jego gabi­netu. Nasze wie­lo­let­nie doświad­cze­nie oraz udział w wielu szko­le­niach i kon­fe­ne­ren­cjach pozwala nam na wyko­ny­wa­nie pro­fe­sjo­nal­nych usług ser­wi­so­wych sprzętu wio­dą­cych marek, zgod­nie ze stan­dar­dami pro­du­cen­tów. Poprzez dobrą zna­jo­mość rynku i sprzętu oraz cią­głe podno­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji możemy zagwa­ran­to­wać pro­fe­sjo­nalną obsługę zwia­zaną z wypo­sa­że­niem i obsługą tech­niczną Pań­stwa firmy. Zapew­niamy indy­wi­du­alne podej­ście do każ­dego klienta i sta­ramy się odpo­wie­dzieć na wszyst­kie, nawet naj­bar­dziej wyszu­kane, wyma­ga­nia. Zapra­szamy do współ­pracy!;)

Doświadczenie i profesjonalizm

Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży, serwisie oraz instalacji sprzętu, zapewnia optymalny wybór oferty do każdego gabinetu.

Kreatywność i elastyczność

Oferujemy nowatorskie i przemyślane rozwiązania dla twojej firmy. Nigdy nie ograniczamy się do przedstawienia gotowych rozwiązań.

Szybkość działania

Działamy szybko i kompleksowo. Nigdy nie zostawimy Cię w trudnych chwilach i zawsze odbierzemy telefon. Jesteśmy, gdy nas potrzebujesz.

Niezawodny sprzęt

W realizacjach projektów gabinetów oraz w serwisie sprzętu wykorzystujemy jedynie sprawdzone marki, które zapewniają najwyższą jakość.